حمایت از کالای ایرانی

علت حمایت از کالای ایرانی چیست؟

ضرورت حمایت از کالای ایرانی چه دلیلی دارد؟ ابتدای امر باید بدانید که حمایت از کالای ایرانی در جامعه ای رخ می دهد که سیستم تولید محور داشته باشد و تحقق این امر در سایه ی حمایت از تولید ملی اتفاق خواهد افتاد که این امر خود مستلزم این است که از کارگر ایرانی و اشتغال همچنین کار و سرمایه ی داخلی به نحو احسن حمایت به عمل آید.

همان طور که اشاره کردیم این رویداد زمانی به وقوع خواهد پیوست که افراد جامعه دیدگاه خود را نسبت به سود به سمت ارزش سوق بدهند. به زبانی دیگر باید عادت به سود بانکی را به سمت عادتادامه